Zer esan nahi du...?

1 emaitza aurkitu ditugu Ohiko aurrezpena (garbia)(r)ekin erlazionatuak.

  • Ohiko aurrezpena (garbia)

    Toki Ogasunak arautzen dituen uztai-laren 19ko 41/1989 Foru Arauak —gerora ekainaren 18ko 20/2014 Foru Arauak aldatua— honela definitzen du aurrezpen garbia: ohiko eragiketen bitartez likidatutako eskubideen eta gastu-egoerako lehen, bigarren eta laugarren kapituluetan onartutako obligazioen arteko diferentziari proiek-tatutako eragiketaren eta norberaren nahiz besteri abala emandako eta artean ordaindu gabeko maileguen urteko amortizazio teorikoaren zenba-tekoa kentzetik ateratzen dena. Aurrezpen garbiaren kalkuluak ez ditu barne hartuko gastu orokorretarako diruzaintzako geldikinen kontura finantzatutako kreditu-aldaketen ondorioz onartutako obligazioak.